Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky osob (zaměstnanců i zaměstnavatelů) provádí pracovní lékař.


Je to součást povinnosti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči. Cílem bývá zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance ve vztahu k pracovní činnosti a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).


Výstupem z prohlídky je posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Náklady na tyto služby (včetně pomocných a laboratorních vyšetření) hradí zaměstnavatel.

Typy prohlídek

  • vstupní
  • periodická (pravidelná)
  • mimořádná
  • výstupní
  • následná

Součásti prohlídky

Pracovnělékařská prohlídka je ve své podstatě preventivní prohlídka se zaměřením na možné poškození v důsledku výkonu pracovní činnosti. Je nezbytně nutné, aby měl pracovní lékař k dispozici výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře vyšetřovaného (nejpozději při pracovnělékařské prohlídce).

  • anamnéza − podrobná RA (dědičná onemocnění), úrazy, operace, alergie, kožní onemocnění, astma, prodělaná nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, současná i dřívější medikace, abúzus a především podrobná pracovní anamnéza(od ukončení vzdělání chronologicky až po současné, vojenská služba, popis prací a pracovišť, vystavení faktorům pracovního prostředí, typy ochranných pracovních pomůcek, pracovní úrazy, nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání),
  • fyzikální vyšetření − zahrnuje i orientační vyšetření sluchu, zraku, kůže, neurologické a ortopedické vyšetření, která pracovnímu lékaři pomohou vybrat vhodná doplňková specializovaná vyšetření,
  • laboratorní vyšetření − existují standardy podle druhu předpokládané expozice (např. při expozici karcinogenním a mutagenním látkám je nutné vyšetřit navíc močový sediment, sedimentaci krve, KO s diferenciálem, jaterní testy),
  • doplňková vyšetření − součástí žádanky o takové vyšetření musí být popis pracovních podmínek vyšetřované osoby pro lékaře − specialistu.